Coronaclaim MKB logo

Privacy statement Stichting Coronaclaim MKB

Versie 01-09-2023

Stichting Coronaclaim MKB

Dit is het privacy statement van de Stichting Coronaclaim MKB (hierna: de Stichting, wij, onze, etc.). De Stichting houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van MKB-ondernemers in verband met de door de Nederlandse overheid genomen ingestelde beperkende coronamaatregelen en steunmaatregelen. De Stichting hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de rechten die jij, als betrokkene, hebt. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). De Stichting is de verantwoordelijke voor de hieronder genoemde verwerkingen.

Hoe kun je contact met ons opnemen?

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting, kun je via het contactformulier contact met ons opnemen of door een e-mail te sturen aan compensatie@coronaclaim.nl

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • MKB-ondernemers, eigenaren, bestuurders en contactpersonen van MKB ondernemingen;
 • (potentiële) donateurs; en
 • bezoekers van onze website (www.coronaclaim.nl).

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Hieronder staat een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die we verwerken:

Categorieën persoonsgegevensVoorbeelden
Identificerende gegevens en contactgegevens van MKB ondernemers en bestuurders 
 • Voor- en achternaam ondernemer, eigenaar, bestuurder of contactpersoon van onderneming
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
Gegevens over het effect van de coronamaatregelen op jouw onderneming
 • Bedrijfsnaam
 • KvK nummer
 • (Financiële) informatie over het bedrijf, zoals omzet, verlies en schuld als gevolg van de coronacrisis en aanverwante informatie
 • Steunmaatregelen waarop het bedrijf zich heeft beroepen en gegevens over de toewijzing daarvan
 • Gegevens die je verstrekt in je verhaal om de case toe te lichten (dit kunnen bijv. gegevens zijn van werknemers die doorbetaald werden tijdens de coronacrisis)
Gegevens die we verzamelen als je aangeeft rolmodel te willen zijn
 • Naam ondernemer, bestuurder, eigenaar en/of werknemers onderneming
 • Gegevens die je verstrekt in je verhaal om de case toe te lichten (dit kunnen bijv. gegevens zijn van werknemers die doorbetaald werden tijdens de coronacrisis)
Gegevens die nodig zijn voor het voeren van een procedure (als jouw onderneming daarvoor geselecteerd wordt)
 • Gegevens die opgenomen zijn in de volmacht die de onderneming aan ons verstrekt in geval van een (mogelijke) procedure
 • Andere persoonsgegevens die worden verstrekt of verzameld in het kader van de behandeling van de procedure door de Stichting, zoals bewijsstukken
Communicatie en correspondentie met jou
 • E-mailadres
 • De inhoud van de berichten
Betaalgegevens 
 • Betaalgegevens zoals bankrekeningnummer of creditcardgegevens
 • Naam en adres behorende bij betaalgegevens
 • Gedoneerd(e) bedrag(en)
Gegevens in verband met het gebruik van onze website
 • IP-adres
 • Taal van je browser
 • User-agent (browser en operating system)
 • Type en formaat van je apparaat
 • Timestamp (bij het invullen van een formulier)
Gegevens in verband met het gebruik van sociale media (Twitter, LinkedIn, Facebook)
 • Openbare profielgegevens van personen die de accounts van de Stichting volgen en die met of over de Stichting communiceren
 • Openbare berichten over de Stichting die jij op sociale media plaatst

Hoe komen we aan je persoonsgegevens?

De meeste gegevens ontvangen we omdat je die aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als je gegevens invult op onze website of omdat je contact met ons opneemt. Ook verzamelen we geautomatiseerd gegevens van jou als je onze website bezoekt of het webformulier op onze website in te vullen. Als je de Stichting volgt op sociale media of communiceert met of over de Stichting, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je openbare profielgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij je persoonsgegevens en op basis van welke grondslag?

Doel & grondslagVoorbeelden
Om jouw belangen als MKB-ondernemer die schade leidt ten gevolge van de coronacrisis te behartigen
Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Gebruik van jouw informatie om de omvang van eventuele schade en wat daarvan de belangrijkste oorzaken en gevolgen zijn in kaart te brengen
 • Gebruik van jouw informatie om een selectie te maken van MKB-ondernemers of ondernemingen namens wie de Stichting een procedure kan voeren 
 • Aandacht vragen voor onze activiteiten via (o.a.) sociale media

Om donaties te kunnen ontvangen voor de financiering van de activiteiten van de Stichting

Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

 • Ontvangen en verwerken van donaties
 • Werven van (potentiële) donateurs

Relatiebeheer

Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Voor mailinglijst: toestemming

 • Reageren op berichten die je ons stuurt via e-mail of sociale media
 • Jou op de hoogte houden van onze activiteiten

Om daartoe geselecteerde voorbeelden op de website te publiceren als rolmodel

Grondslag: toestemming

 • Aanmelding als rolmodel
 • Selectie als rolmodel voor publicatie op website
 • Publicatie als rolmodel op website  

Om namens geselecteerde MKB-ondernemers of -ondernemingen juridische procedures te voeren

Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

 • Het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer/onderneming waarbij aan de Stichting een volmacht tot het voeren van juridische procedures wordt verstrekt
 • Het uitvoeren van die overeenkomst, c.q. het voeren van een procedure namens de ondernemer/onderneming
 • Het corresponderen over de procedure
 • Het bijhouden van een administratie
 • Het voldoen aan wettelijke fiscale- en administratieverplichtingen
Om de juridische positie van de Stichting en haar achterban te beschermen
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Om mogelijke geschillen te behandelen
Om overeenkomsten met leveranciers en andere partners aan te gaan
Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang
 • Het sluiten van overeenkomsten 
 • Het delen van jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de overige doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement
Om de veiligheid en stabiliteit van IT-systemen te waarborgen
Grondslag: gerechtvaardigd belang
 • Het aanbieden van een veilige website 
 • Het monitoren van IT-systemen
 • Om interne audits en onderzoeken te doen

Jouw bezoek aan onze website faciliteren, inclusief het mogelijk maken van het indienen van het webformulier en verrichten van donaties

Grondslag: noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

 • Het aanbieden van een werkende website, inclusief werkend(e) webformulier(en)
 • Het mogelijk maken van het verrichten van donaties

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

De Stichting kan gebruikmaken van de diensten van derden, zoals partijen die onze website en database hosten, om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement voor de hiervoor genoemde doeleinden. Ook kan de Stichting jouw persoonsgegevens delen met andere derden voor zover dit nodig is voor de doeleinden opgenomen in dit privacy statement. De Stichting kan voor deze doeleinden persoonsgegevens delen met advocaten, wederpartijen, deskundigen, rechtbanken, deurwaarders en andere vergelijkbare partijen. Voor het verwerken van betalingen worden je gegevens gedeeld met onze bank en met betaaldienstverlener Mollie. Daarnaast kunnen wij jouw gegevens met derden delen als je hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven, om te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen of indien dit noodzakelijk is voor het gerechtvaardigd belang van de Stichting en/of derden.

Geven wij persoonsgegevens door naar andere landen?

Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte door ons of door derden die wij hebben ingeschakeld indien dit voldoet aan de toepasselijke regelgeving voor de doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De Stichting bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Daarbij worden onder meer de volgende bewaartermijnen gehanteerd:

Ingevulde webformulieren  5 jaar vanaf het jaar waarin jij de gegevens aan ons hebt verstrekt, tenzij de onderneming gedurende die periode is geselecteerd om door de Stichting in een procedure vertegenwoordigd te worden en de onderneming in dat verband een volmacht aan de Stichting heeft verleend
Persoonsgegevens met betrekking tot MKB-ondernemingen die een volmacht hebben verleend aan de Stichting om namens hen een procedure te voeren  Tot de procedure is geëindigd en het einde van de archiveringstermijn (zie hieronder)
Persoonsgegevens in het archief20 jaar vanaf het jaar waarin het dossier is gearchiveerd. Als een procedure weer actief wordt, gaat de bewaartermijn opnieuw in.
Persoonsgegevens in verband met het publiceren van rolmodellen op de websiteZolang het voorbeeld als rolmodel gepubliceerd is, tot 2 jaar vanaf verwijdering van de website
Persoonsgegevens in verband met donaties of anderszins voor zover noodzakelijk voor de wettelijke financiële bewaarplicht7 jaar vanaf het betreffende fiscale jaar 

Wat zijn je rechten?

Op grond van de AVG heb je  het recht om:

 • Je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten beperken of te verwijderen; 
 • Je toestemming voor de gegevensverwerking (indien je die gegeven hebt) in te trekken;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Stichting;
 • Ons te vragen jouw persoonsgegevens over te dragen (recht op gegevensoverdraagbaarheid);
 • Een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wil je gebruik maken van je rechten in verband met jouw persoonsgegevens of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar het onder 2 genoemde e-mail of postadres. Wij zullen binnen de wettelijke termijn op jouw verzoek reageren.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij een verzoek weigeren of slechts gedeeltelijk uitvoeren. Dit laten wij je dan uiteraard weten.

Wijzigingen

We kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd wijzigen (zie datum van de laatste versie bovenaan). Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn of in verband met wijzigingen in regelgeving of technologische ontwikkelingen. Bij substantiële wijzigingen, stellen wij jou daarvan op de hoogte. Zo nodig vragen wij jouw toestemming voor een gewijzigde of nieuwe verwerking.